Persoonsgegevens worden te allen tijde slechts opgeslagen, indien u een dienst afneemt van Suselbeek Reclame of indien u hier expliciet toestemming voor hebt gegeven.

Persoonsgegevens worden opgeslagen door:

Harold Holweg (Ondernemer)
Suselbeek Reclame (Onderneming)

Markenweg 3
7051 HS Varsseveld
Nederland

[email protected]
+31 (0) 315 340066
55126707 (KVK)

Suselbeek Reclame is verantwoordelijk voor de naleving van de AVG, het voeren van de administratie van klanten en de administratie voor analyse- en marketingdoeleinden. Suselbeek Reclame is verantwoordelijke in de zin van de AVG. Suselbeek Reclame is verantwoordelijke voor alle gegevensverwerking namens Suselbeek Reclame, waaronder https://suselbeekreclame.nl.

Suselbeek Reclame verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de administratie van klanten, de uitvoering van de overeenkomst, het incasseren van betalingen, de website, persoonlijke marketing en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

De door Suselbeek Reclame opgeslagen persoonsgegevens dienen voornamelijk ter uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot de levering van een dienst door Suselbeek Reclame. Zonder deze gegevensverstrekking is het niet mogelijk voor Suselbeek Reclame om de overeenkomst uit te voeren.

Suselbeek Reclame gaat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met uw persoonsgegevens en doet er alles aan om uw gegevens veilig op te slaan. Eventuele datalekken worden te allen tijde gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en bij de betrokkenen van wie de persoonsgegevens mogelijk in gevaar zijn gekomen. Bij een datalek neemt Suselbeek Reclame altijd de passende maatregelen om de betrouwbaarheid van de website te waarborgen.

Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens op onjuiste wijze worden gebruikt, verkregen zijn of ten onrechte worden opgeslagen, en het is voor u ondanks herhaaldelijk verzoek niet mogelijk uw gegevens te verwijderen, kunt u te allen tijde een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Door Suselbeek Reclame worden de volgende persoonsgegevens van u opgeslagen:

1.) Voor de uitvoering van de overeenkomst: uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres;
2.) Voor het betalen en afhandelen van de facturen: uw naam, adres, postcode en woonplaats;
3.) Voor de aanvraag van een vrijblijvende offerte: uw naam, adres, postcode, woonplaats, e-mailadres en/of telefoonnummer;
4.) Voor het versturen van de nieuwsbrieven: uw naam en e-mailadres;
5.) Voor het behandelen van vragen en klachten: uw naam, e-mailadres en/of telefoonnummer;

Persoonsgegevens worden nooit langer opgeslagen dan strikt noodzakelijk en zijn voor u te allen tijde in te zien, te wijzigen en te verwijderen. Indien gebruik wordt gemaakt van foto’s of andere afbeeldingen waarop natuurlijke personen zijn afgebeeld, vraagt Suselbeek Reclame altijd eerst toestemming aan degene van wie de foto of afbeelding wordt geplaatst. Inzien, wijzigen en verwijderen (het recht om vergeten te worden daaronder begrepen) en het intrekken van de gegeven toestemming is mogelijk door middel van de nieuwsbrief of middels (algemeen) een ondubbelzinnige verklaring gericht aan [email protected].

Uw persoonsgegevens worden in ieder geval verwijderd:

1.) In het geval van de uitvoering van de overeenkomst: 5 jaren na beëindiging van de overeenkomst ten behoeve van mogelijk toekomstige overeenkomsten, tenzij u expliciet toestemming heeft gegeven de persoonsgegevens langer op te slaan of indien de gegevens langer bewaard moeten worden op grond van een wettelijke regeling of bepaling;

2.) In het geval van het betalen en afhandelen van de facturen: 7 jaren na het betalen van de betreffende factuur, ten behoeve van het voldoen aan de wettelijke verplichting van de belastingdienst;

3.) In het geval van de aanvraag van een vrijblijvende offerte: 30 dagen na het versturen van de vrijblijvende offerte;

4.) In het geval van de nieuwsbrief: na wederopzegging;

5.) In het geval van het behandelen van vragen en klachten: na het tot tevredenheid oplossen van de klacht.

Voor het juist laten verlopen van de overeenkomst kan Suselbeek Reclame gebruik maken van een aantal externe partijen die mogelijk ook inzicht krijgen in uw gegevens. In ieder geval zullen zij de gegevens opslaan voor zolang als dit nodig is voor de uitvoering van hun werk. In geen geval zullen de persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan de werkzaamheden voor Suselbeek Reclame, tenzij hiervoor expliciet om toestemming is gevraagd aan de betrokkene. Op alle externe overdrachten van persoonsgegevens zijn Verwerkersovereenkomsten van toepassing.

Voor het verwerken van betalingen maakt Suselbeek Reclame gebruik van een boekhouder. Persoonsgegevens, noodzakelijk voor het verwerken van de betalingen worden verstrekt aan de boekhouder.

Voor het versturen van de nieuwsbrief maakt Suselbeek Reclame van een e-mail serviceprovider. Persoonsgegevens, noodzakelijk voor het versturen van de nieuwsbrief worden verstrekte aan de e-mail serviceprovider.

Indien u meer informatie wilt over met welke externe partijen uw persoonsgegevens worden verwerkt, kunt u altijd een mail sturen naar [email protected].

Het staat Suselbeek Reclame vrij een zwarte lijst aan te maken met betrekking tot persoonsgegevens van personen die het vertrouwen van Suselbeek Reclame ernstig hebben beschaamd. De zwarte lijst wordt onbeperkt bewaard en is slechts inzichtelijk voor een zeer beperkte groep werknemers van Suselbeek Reclame. De zwarte lijst wordt bewaard, tevens voor toekomstige aanbiedingen van Suselbeek Reclame. In ieder geval worden opgenomen op de zwarte lijst personen die ondanks herhaaldelijk verzoek niet voldoen aan enige betaalverplichting van Suselbeek Reclame.